vælg et emne
... eller vælg et emne

Medicin og attester  > Lovlige lægemidler, indførsel og udlevering

Lovlige lægemidler og Indførsel af lægemidler

Lovlige Lægemidler

Et lægemiddel er lovligt, når Lægemiddelkomiteen har optaget det på lægemiddelslisten. Lægemiddellisten kan ses her.

Indførsel af lægemidler 

Det er lovligt at indføre personlige lægemidler til tre måneder i sin baggage ved indrejse til Grønland, hvis dette er et lovligt lægemiddel. Såfremt der er tale om et lægemiddel, som er optaget på Lægemiddellisten som udlevering A, må der kun medtages den mængde der svarer til en måneds forbrug.

Det er ikke lovligt at indføre lægemidler med post og anden fragt, inklusiv at andre medbringer det i sin bagage.

Lægemidler, som ikke er godkendt som lovlig lægemiddel, må ikke indføres til Grønland.

 

Listen indeholder de lægemidler, der i henhold til § 7, stk.1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler, er defineret som lovlige.

Listen indeholder oplysninger om:

  1. Lægemidlets navn
  2. Varenummer
  3. ATC-kode
  4. Udleveringsbestemmelse og minimumssortiment     
  5. Producent

Ad 1)
Lægemidlets navn er det navn, der anvendes af sundhedsvæsenets leverandør.

Ad 2)
Varenumre fremmer sikkerheden i forbindelse med medicinvirksomheders, grossisters og apotekers håndtering af lægemidler, og det er samtidig en forudsætning for pålidelige lægemiddelstatistikker.

Hvert enkelt lægemiddel tildeles et varenummer. Ud fra varenummeret kan lægemidlets navn, lægemiddelform, styrke, pakningsstørrelse og udleveringsbestemmelse identificeres.

Ad 3)
Ved ATC-kode forstås inddeling af lægemidler i ”Anatomical Therapeutical Chemical classification system”.

Oversigt over hovedgrupperne:
A: Fordøjelse og stofskifte

B: Blod og bloddannende organer

C: Hjerte og kredsløb

D: Dermatologiske midler

G: Urogenitalsystem og kønshormoner

H: Hormonsystemet

I: Infektionssygdomme, systemiske midler

L: Antineoplastiske og immunomodulerende midler

M: Muskler, led og knogler

N: Centralnervesystemet

P: Parasitologi

R: Respirationssystemet

S: Sansesystemet

V: Varia

Ad 4)
Udleveringsbestemmelserne for lægemidlerne er defineret i tre grupper:

A: ordinations- og indberetningspligtige lægemidler
At et lægemiddel er indberetningspligtigt betyder, at forbruget ag det pågældende lægemiddel skal indberettes til den tilsynsførende myndighed i henhold til reglerne i Hjemmestyrets bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om forbrug af A lægemidl

B: ordinationspligtige lægemidler
Der kræves ordination af læge, dyrlæge eller anden dertil autoriseret sundhedsperson

H-MIN og H: Håndkøbslægemidler:

H-MIN
Betyder, at lægemidlet indgår i minimumssortiment.
At et lægemiddel indgår i minimumssortiment betyder jf. § 11 i bekendtgørelsen om tilladelse til salg og håndtering af håndkøbsmedicin i detailforretninger, at butikken skal have en passende beholdning af lægemidlet.                        
Med ”passende beholdning” menes, at butikken ud fra byens/bygdens størrelse skal sikre, at de pågældende varer findes på hylderne. Dog vil det ikke blive lagt indehaveren af tilladelsen til last, hvis lægemiddelmanglen beror på ydre omstændigheder, såsom manglende forsyning på grund af vejret, eller et i en periode uforudsigeligt højt forbrug.

H
Lægemiddel, som butikken har ret, men ikke pligt til at lagerføre.

Ad 5)
Den i listen anførte producent er den, der ved ansøgning om markedsføringstilladelse er anført som enten producent eller ansvarlig importør.

 

Udlevering af lægemidler

Al udlevering af lægemidler til borgerne sker efter recept og er gratis. Der må højst udleveres medicin til 3 måneder af gangen jf. den grønlandske sundhedslovgivning.


Turister og borgere, som ikke har fast adresse og/eller opholder sig i Grønland i mindre end 6 måneder skal betale for lægemidler, som bruges daglig til kronisk tilstand. Lægemidler som ordineres i forbindelse med akut opstået sygdom vil for de fleste udlændinge være gratis. Det gælder ved f.eks. øjenbetændelse, smertestillende ved brækket arm, blærebetændelse m.m.. Vil du vide mere kan
du spørge på apoteket.

Der sælges ikke håndkøbsmedicin fra landets sygehuse, se Håndkøbslægemidler.

 

Udløbne lægemidler og håndkøbslægemidler, som ikke længere bruges kan afleveres på apoteket til destruktion.