vælg et emne
... eller vælg et emne

Svar på skrivelse vedr. Det grønlandske Patienthjem

14-06-2018

Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensens svar på skrivelse vedr. Det grønlandske Patienthjem.

 

Kære medunderskrivere

I en skrivelse sendt til blandt andet Departementet for Sundhed og Forskning vedr. Det Grønlandske Patienthjem i København udtrykker I kritik af servicen på patienthjemmet, hvilket jeg gerne vil kommentere på. 

Først og fremmest, vil jeg takke for jeres skrivelse. Jeres oplevelser som beboere på Det Grønlandske Patienthjem, er et vigtigt input i forhold til den fortsatte udvikling af patienthjemmets ydelser. 

Der er ingen tvivl om, at det kan være hårdt at være grønlandsk patient i Danmark. Det er en stor omvæltning at skulle rejse til Danmark midt i et sygdomsforløb. Man føler sig let utryg og er meget afhængig af andre. Derfor er det vigtigt, at de sundhedsprofessionelle og institutionerne, som skal hjælpe en godt igennem behandlingsforløbet lever op til opgaven. Det er kerneopgaven for Det Grønlandske Patienthjem og jeg ved, at personalet og ledelsen arbejder for at løfte denne opgave på bedste vis ud fra de rammer og vilkår, som er dem udstukket.

I det følgende vil jeg gerne tydeliggøre disse rammer, for at give en bredere forståelse af patienthjemmets service og tilbud.  

Det Grønlandske Patienthjem er et midlertidigt hjem for grønlandske patienter 
Det Grønlandske Patienthjem er ikke er at betragte som et sygehus, men som et midlertidigt hjem for ambulante eller færdigbehandlede patienter. Patienthjemmets sygeplejefaglige bistand er svarende til en kommunal hjemmepleje. Patienter, som bor på Det Grønlandske Patienthjem, ville være udskrevet til eget hjem, hvis de havde boet i f.eks. København. Patienthjemmets plejegruppe består af kompetente sygeplejersker, SOSU-assistenter og hjælpere, som gør alt for at yde den pleje og omsorg til de ambulante og færdigbehandlede patienter, der er behov for. Niveauet af hjælp og assistance kan være påvirket af perioder med kapacitets- og personalemæssige udfordringer. Der kan være et enormt pres på patienthjemmet, hvor alle sengepladser er besatte og patienter må indlogeres på hoteller ude i byen, men her er personalets fokus selvfølgelig fortsat at yde god service overfor patienterne og sikre, at patienternes ophold ikke påvirkes generelt. Personalet tager sig også af ledsagere, hvilket der ikke er afsat personalemæssige ressourcer til.

En naturlig del af sygeplejerskernes opgaver er udover pleje og omsorg også administrative opgaver, der er tilknyttet til sygeplejen f.eks. bestilling af medicin, opfølgning på behandlingsforløb for patienter og journalføring. De er ved lov forpligtet til at dokumentere deres arbejde. 

Udskrivningsbreve 
Normalt gives der besked direkte til Det Grønlandske Patienthjem, når en patient udskrives fra f.eks. Rigshospitalet. Når en patient udskrives følger der et udskrivningsbrev til det lokale sygehus, som beskriver forløbet samt det fremtidige forløb for patienten, det oplyses fx hvad der skal ordineres af medicin osv. Det er dog en kendt problematik, at der har været og stadig er udfordringer med disse udskrivningsbreve efter Region Hovedstaden har skiftet deres journalsystem. Der arbejdes i dialog med Region Hovedstaden på at få forbedret arbejdsgangen herfor snarest. 

Kost
Køkkenpersonalet på Det Grønlandske Patienthjem er alle uddannet ernæringsassistenter. Deres opgave er, at tilberede alsidig, tilpasset og varieret kost med såvel grønlandske som danske råvarer under hensyntagen til forskellige behov fra patienter i alle aldre og med forskellige diagnoser. Der er et bredt udvalg, så patienter med særlige behov selv kan vælge fra og til som de ønsker.  Herudover tilberedes der særlige diæter mv. Der bliver desuden også løbende afholdt kostsamtaler med småtspisende beboere, da deres kostbehov ændrer sig markant under et behandlingsophold. 

Patienthjemmet bestiller grønlandske fødevarer fra Lilleholm. Udbuddet af fødevarer er afhængig af sæson, og hvad der er blevet indhandlet. Fiskeprodukter bliver indkøbt af Royal Greenland. Patienthjemmet som institution har fået særskilt tilladelse fra Fødevarestyrelsen i Danmark til at indføre grønlandske fødevarer, og tilladelsen er bl.a. betinget af, at hver forsendelse er ledsaget af en erklæring fra de grønlandske fødevaremyndigheder om, at fødevarerne er godkendt til salg i Grønland – eller en hygiejneattestation udstedt af de grønlandske fødevaremyndigheder. Denne tilladelse betyder, at patienthjemmet kun kan købe varer fra leverandører, som lever op til EU-reglerne for handel med fødevarer. Derudover er køkkenpersonalet underlagt restriktive rammer for overholdelse af fødevarernes temperatur, hvilket er fastlagt af de danske fødevaremyndigheder.

Afhængig af leverancerne tilberedes der grønlandsk mad (kød og fiskeprodukter) to til tre gange om ugen, hvilket ikke afviger fra praksis i det grønlandske sundhedsvæsen. 
Når der skal tilberedes grønlandsk mad, så adspørger køkkenpersonalet ofte nogle af beboerne i forhold til inspiration samt deres ønsker til f.eks. tilbehør.

Transport og ture
Det Grønlandske Patienthjem har indgået en aftale med et busselskab om kørsel til hospitaler i forbindelse med indlæggelse/ambulante undersøgelser samt til Kastrup Lufthavn ved afrejse. Bussen kører indtil kl. 14. Efter kl. 14 er det muligt at benytte taxa. Det kan desværre ikke undgås, at der kan være ventetid på hospitalerne fra bussen ankommer og til det er muligt at komme til sin ambulante behandling samt efter behandling. 

Pædagogen på Det grønlandske Patienthjem arrangerer løbende ture, som beboerne på Det Grønlandske Patienthjem vederlagsfrit kan deltage i. Handicaptransport kan arrangeres i den forbindelse. Dog skal personalet på patienthjemmet være informeret i god tid, så transporten kan bestilles. Derudover har hjemmet ikke bemanding til at assistere flere kørestolsbrugere under turene. Nogle kørestolsbrugere skal derfor selv sørge for at hjælp under turen. Hjemmets beboere prioriteres altid ved transport, uanset bestemmelsesstedet. Det vil sige, at pårørende kan være nødsaget til selv at afholde sin transport i forbindelse med turene eller til/fra hospitaler.  

Ang. ledsager til førstegangspatienter samt indsigt i rettigheder 
I forhold til førstegangshenviste patienter og evt. ledsager i den forbindelse, så følger Sundhedsvæsenet de fastlagte rammer i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 2005 herfor, som er at patienter, der evakueres til behandling udenfor sit hjemsted og som befinder sig i en akut livstruende tilstand, kan ledsages af én pårørende eller én nærtstående på sundhedsvæsenets regning, hvis forholdene tillader det.

Alle patienter får oplyst sine rettigheder i forhold til behandling inden afrejse til Danmark. Derudover får patienter ved indlogering på Det Grønlandske Patienthjem information om alle forhold i forhold til at bo på patienthjemmet. Som patient kan du altid henvende dig til personalet på patienthjemmet og/eller Sundhedsvæsenets patientvejleder for information og vejledning om patientrettigheder.

Ledelse og serviceniveau 
Både ledelsen og personalet gør et godt stykke arbejde med at få tingene til at fungere. Patienterne på Det Grønlandske Patienthjem i København modtager de tilbud og ydelser, som loven giver adgang til. Der skal naturligvis altid ske en løbende styrkelse og forbedring af service og tilbud i Sundhedsvæsenet herunder Det Grønlandske Patienthjem. Det skal bare ske i klar forståelse for de rammer og vilkår der arbejdes under.

Til slut vil jeg gerne indbyde afsenderne af denne skrivelse til et online dialogmøde, hvor jeg vil deltage sammen med Sundhedsledelsen. Fokus på mødet vil være at afklare evt. yderligere tvivlsspørgsmål vedr. service og tilbud på patienthjemmet i København.


Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsenDoris J. Jensen